Home » Archiwum » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w szkole – Referent ds. Administracji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w szkole – Referent ds. Administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w szkole: referenta do spraw administracji

Miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem referenta do spraw administracji:
1. Wykształcenie średnie mile widziane wyższe.
2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe.
4. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o systemie oświaty, prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela.
Dodatkowe wymagania:
1. Biegła obsługa komputera, obsługa programów komputerowych z pakietu MS OFFICE (typu Excel, Word), programu VULCAN, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej.
2. Obsługa strony internetowej szkoły.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta do spraw administracji:
1. Redagowanie pism związanych z administracyjną działalnością szkoły.
2. Aktualizowanie strony internetowej szkoły.
3. Prowadzenie bieżącej obsługi interesantów.
4. Prowadzenie sekretariatu szkoły.
5. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
6. Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania.
7. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich.
8. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.
9. Obsługa gości i interesantów dyrektora.
10. Udzielanie informacji interesantom.
11. Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.
12. Współpraca z dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego szkoły.
13. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustalonego zakresu czynności i obowiązków.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (a po zatrudnieniu kandydata, pracownik będzie zobowiązany złożyć do akt osobowych zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z pózn. zm.), w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw administracji.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk, w godzinach 8.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2015r. Oferty, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta do spraw administracji w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku”.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska

Informacja o wynikach naboru

Opublikowano 21.08.2015 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. Administracji