Home » Archiwum » Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – Montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną.

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – Montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną.

Nasielsk, dn.05.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/2015

1. Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH reprezentowany przez:
Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Rutkowską
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 585

2. Przedmiot zamówienia:
Montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe komina
2. Zamówienie dotyczy prac z zakresu remontu komina, w skład którego wchodzą:
• remont komina,
• ocieplenie komina wełną mineralną,
• montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej;
4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2015 r.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Łączną cenę za realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o instrukcję wskazaną w załączonym druku formularza ofertowego – formularzu cenowym.
Cenę ustaloną zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając podatek VAT (cenę brutto) – Wykonawca umieszcza w druku formularza ofertowego.
Cena oferty brutto zawarta w formularzu oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert oraz ustalenia łącznej, maksymalnej wartości zamówienia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących dokumenty składające się na ofertę do reprezentacji Wykonawcy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niezłożenia tych dokumentów wraz z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Zamawiający będzie oceniał łączną cenę brutto złożonych ofert. Wskazana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty napraw i remontów sprzętu, oznakowania pojazdów oraz terenu wykonywania prac objętych zamówieniem, koszty robocizny itp.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zawierających pieczęć i adres Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: „Oferta na montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną w 2015 roku” lub drogą mailową na adres: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
Pokój (sekretariat dyrektora) w terminie do dnia 14 .08.2015, do godz. 13.00
Oferty można również składać drogą elektroniczną na adres ewelina.niesluchowska@ymail.com do dnia 14.08.2015; do godz. 13.00
8. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewelina Niesłuchowska, tel. 23 69 12 585, adres e-mail: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, , Kodeksu Cywilnego [oraz wewnętrznego Regulaminu Zespołu Szkół Zawodowych dotyczącego udzielania zamówień poniżej kwoty 30 000,00 euro] z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, [ a także zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl
Załączniki:

1. Druk formularza ofertowego wraz z drukiem formularza cenowego – załącznik nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

[ Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl ]

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – druk formularza ofertowego 1_2015

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego – druk formularza cenowego KOMIN

UMOWA komin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMIN

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 17.08.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty REMONT KOMINA

Skip to content