Home » Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 – „Remont urządzeń grzewczych opalanych gazem ziemnym w kotłowni Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 4/2015

1. Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH reprezentowany przez:
Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Rutkowską
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 585

2. Przedmiot zamówienia:
„Remont urządzeń grzewczych opalanych gazem ziemnym w kotłowni Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace związane ze wymianą kotła gazowego w budynku szkoły.
2. Zamówienie dotyczy prac z zakresu wymiany kotła gazowego, w skład którego wchodzą:
• kocioł grzewczy opalany gazem ziemnym,
• materiały pomocnicze,
• prace montażowe i demontażowe.

4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy 2-3 tygodnie (termin do uzgodnienia)

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Łączną cenę za realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o instrukcję wskazaną w załączonym druku formularza ofertowego – formularzu cenowym.
Cenę ustaloną zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając podatek VAT (cenę brutto) – Wykonawca umieszcza w druku formularza ofertowego.
Cena oferty brutto zawarta w formularzu oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert oraz ustalenia łącznej, maksymalnej wartości zamówienia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących dokumenty składające się na ofertę do reprezentacji Wykonawcy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niezłożenia tych dokumentów wraz z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Kryterium wyboru oferty: cena, okres gwarancji

Zamawiający będzie oceniał łączną cenę brutto złożonych ofert. Wskazana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty napraw i remontów sprzętu, koszty robocizny itp.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zawierających pieczęć i adres Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: „Oferta na demontaż uszkodzonego i montaż nowego kotła gazowego w Zespole Szkół Zawodowych w 2015 roku” lub drogą mailową na adres: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
Pokój (sekretariat dyrektora) w terminie do dnia 20.08.2015 r., do godz. 15.00
Oferty można również składać drogą elektroniczną na adres ewelina.niesluchowska@ymail.com do dnia 20.08.2015 r.; do godz. 15.00

8. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewelina Niesłuchowska, tel. 23 69 12 585, adres e-mail: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, , Kodeksu Cywilnego [oraz wewnętrznego Regulaminu Zespołu Szkół Zawodowych dotyczącego udzielania zamówień poniżej kwoty 30 000,00 euro] z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, [ a także zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl
Załączniki:

1. Druk formularza ofertowego wraz z drukiem formularza cenowego – załącznik nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

[ Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl ]

zapytanie ofertowe-KOCIOŁ GAZOWY

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – druk formularza ofertowego 4_2015

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego 4 2015- druk formularza cenowego

wzór-umowy-kocioł-gazowy-Załącznik-nr-2-do-Zapytania-Ofertowego-nr-4

SPECYFIKACJA-TECHNICZNA-KOCIOŁ-GAZOWY

 

Informacja o wyniku postępowania

Opublikowano 28.08.2015 r.

IMG_20150828_075656

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – Montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną.

Nasielsk, dn.05.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/2015

1. Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH reprezentowany przez:
Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Rutkowską
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 585

2. Przedmiot zamówienia:
Montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe komina
2. Zamówienie dotyczy prac z zakresu remontu komina, w skład którego wchodzą:
• remont komina,
• ocieplenie komina wełną mineralną,
• montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej;
4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2015 r.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Łączną cenę za realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o instrukcję wskazaną w załączonym druku formularza ofertowego – formularzu cenowym.
Cenę ustaloną zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając podatek VAT (cenę brutto) – Wykonawca umieszcza w druku formularza ofertowego.
Cena oferty brutto zawarta w formularzu oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert oraz ustalenia łącznej, maksymalnej wartości zamówienia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących dokumenty składające się na ofertę do reprezentacji Wykonawcy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niezłożenia tych dokumentów wraz z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Zamawiający będzie oceniał łączną cenę brutto złożonych ofert. Wskazana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty napraw i remontów sprzętu, oznakowania pojazdów oraz terenu wykonywania prac objętych zamówieniem, koszty robocizny itp.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zawierających pieczęć i adres Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: „Oferta na montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną w 2015 roku” lub drogą mailową na adres: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
Pokój (sekretariat dyrektora) w terminie do dnia 14 .08.2015, do godz. 13.00
Oferty można również składać drogą elektroniczną na adres ewelina.niesluchowska@ymail.com do dnia 14.08.2015; do godz. 13.00
8. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewelina Niesłuchowska, tel. 23 69 12 585, adres e-mail: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, , Kodeksu Cywilnego [oraz wewnętrznego Regulaminu Zespołu Szkół Zawodowych dotyczącego udzielania zamówień poniżej kwoty 30 000,00 euro] z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, [ a także zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl
Załączniki:

1. Druk formularza ofertowego wraz z drukiem formularza cenowego – załącznik nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

[ Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl ]

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – druk formularza ofertowego 1_2015

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego – druk formularza cenowego KOMIN

UMOWA komin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMIN

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 17.08.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty REMONT KOMINA

Zapytanie ofertowe nr 2/2015 – Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

Nasielsk, dn. 04.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/2015

1. Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH reprezentowany przez:
Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Rutkowską
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 585

2. Przedmiot zamówienia:
Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynku szkoły.
2. Zamówienie dotyczy prac z zakresu wymiany okien, w skład którego wchodzą:
• demontaż starych okien,
• montaż nowych okien,
• wymiana parapetów na nowe;

4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy 10.08.2015 r. do 25.08.2015 r.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Łączną cenę za realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o instrukcję wskazaną w załączonym druku formularza ofertowego – formularzu cenowym.
Cenę ustaloną zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając podatek VAT (cenę brutto) – Wykonawca umieszcza w druku formularza ofertowego.
Cena oferty brutto zawarta w formularzu oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert oraz ustalenia łącznej, maksymalnej wartości zamówienia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących dokumenty składające się na ofertę do reprezentacji Wykonawcy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku niezłożenia tych dokumentów wraz z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Kryterium wyboru oferty: cena, jakość, długość okresu gwarancji.

Zamawiający będzie oceniał łączną cenę brutto złożonych ofert. Wskazana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty napraw i remontów sprzętu, oznakowania pojazdów oraz terenu wykonywania prac objętych zamówieniem, koszty robocizny itp.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zawierających pieczęć i adres Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: „Oferta na montaż wkładu kominowego do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej oraz remont i ocieplenie komina wełną mineralną w 2015 roku” lub drogą mailową na adres: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
Pokój 113(sekretariat dyrektora) w terminie do dnia 07.08.2015 r. do godz. 13.00
Oferty można również składać drogą elektroniczną na adres ewelina.niesluchowska@ymail.com do dnia 07.08.2015 r.; do godz. 13.00
8. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewelina Niesłuchowska, tel. 23 69 12 585, adres e-mail: ewelina.niesluchowska@ymail.com

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego [oraz wewnętrznego Regulaminu Zespołu Szkół Zawodowych dotyczącego udzielania zamówień poniżej kwoty 30 000,00 euro] z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, [ a także zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl
Załączniki:

1. Druk formularza ofertowego wraz z drukiem formularza cenowego – załącznik nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – druk formularza ofertowego 1_2015

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego – druk formularza cenowego

UMOWA okna

OKNA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 13.08.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty na wymianę okien

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w szkole – Referent ds. Administracji

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w szkole: referenta do spraw administracji

Miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem referenta do spraw administracji:
1. Wykształcenie średnie mile widziane wyższe.
2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe.
4. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o systemie oświaty, prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela.
Dodatkowe wymagania:
1. Biegła obsługa komputera, obsługa programów komputerowych z pakietu MS OFFICE (typu Excel, Word), programu VULCAN, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej.
2. Obsługa strony internetowej szkoły.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta do spraw administracji:
1. Redagowanie pism związanych z administracyjną działalnością szkoły.
2. Aktualizowanie strony internetowej szkoły.
3. Prowadzenie bieżącej obsługi interesantów.
4. Prowadzenie sekretariatu szkoły.
5. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
6. Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania.
7. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich.
8. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.
9. Obsługa gości i interesantów dyrektora.
10. Udzielanie informacji interesantom.
11. Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.
12. Współpraca z dyrektorem, wicedyrektorem i kierownikiem szkolenia praktycznego szkoły.
13. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustalonego zakresu czynności i obowiązków.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (a po zatrudnieniu kandydata, pracownik będzie zobowiązany złożyć do akt osobowych zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z pózn. zm.), w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw administracji.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk, w godzinach 8.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2015r. Oferty, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta do spraw administracji w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku”.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska

Informacja o wynikach naboru

Opublikowano 21.08.2015 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. Administracji

Ogłoszenie – nauczyciel języka niemieckiego

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku zatrudni

nauczyciela języka niemieckiego

Wymagane wykształcenie:

– ukończone kierunkowe studia magisterskie,

– kwalifikacje pedagogiczne.

 

Umowa na czas określony od 01.09.2015 r. w wymiarze 4/18 etatu.

 

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres dyrektor@zsznasielsk.pl z zaznaczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz dalszego przetwarzania w celu przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Skip to content